algemene
voorwaardenClub HARDWERK is gevestigd te Groningen en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Groningen onder nummer 66663954.

Artikel 1. TOEPASSELIJKHEID
1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding tussen enerzijds een consument (een Deelnemer) die deelneemt aan een training, aangeboden en/of verzorgd door Club HARDWERK.
2. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke strippenkaart, abonnement, clinic en personal training die/dat een Deelnemer recht geeft op deelname aan een training.
3. Zowel door aanschaf van een strippenkaart, abonnement, clinic of personal training, alsook door deelname aan een training verklaart de Deelnemer zich akkoord met deze Algemene Voorwaarden.
4. Alleen indien hiervan schriftelijk is afgeweken, worden deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk buiten toepassing gelaten.
5. Club HARDWERK kan deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. De laatste versie is altijd de geldende versie en is altijd beschikbaar op de website van Club HARDWERK. Op verzoek wordt een exemplaar van de Algemene Voorwaarden verstrekt.
6. Indien een bepaling of een deel van een bepaling in deze Algemene Voorwaarden (a) strijdig is met een besluit, wet, voorschrift, verdrag of Europese richtlijn, (b) onredelijk bezwarend wordt geacht of (c) op grond van enig besluit, wet, voorschrift, verdrag of Europese richtlijn nietig is of vernietigd wordt, zal uitsluitend de nietige of vernietigde bepaling of het nietige of vernietigde deel van de betreffende bepaling buiten toepassing blijven, en is het Club HARDWERK toegestaan een vervangende bepaling toe te passen die wel rechtens toelaatbaar is en zoveel mogelijk aansluit bij de strekking en de inhoud van de (deels) nietige of vernietigde bepaling.

Artikel 2. OVEREENKOMST/LIDMAATSCHAP
1. Een overeenkomst/lidmaatschap tussen Club HARDWERK en een Deelnemer ontstaat door overeenstemming tussen beide partijen, welke overeenstemming dient te blijken uit registratie van een Deelnemer.
?2. Voor Club HARDWERK ontstaan verplichtingen uit een overeenkomst/lidmaatschap, nadat door een Deelnemer aan al zijn verplichtingen, waaronder betaling, is voldaan.
3. Wijziging van een eenmaal tot stand gekomen overeenkomst/lidmaatschap kan alleen met de voorafgaande schriftelijke toestemming van Club HARDWERK. Wijziging van een overeenkomst/lidmaatschap kan voor een Deelnemer kosten met zich meebrengen.
4. Een overeenkomst/lidmaatschap is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.
5. Een overeenkomst/lidmaatschap geeft toegang tot de reguliere lessen van Club HARDWERK.
6. Een overeenkomst/lidmaatschap voorziet de Deelnemer van een (X) aantal credits per week, waarmee de Deelnemer zich kan inschrijven voor de reguliere lessen van Club HARDWERK.
7. De hoeveelheid credits per week is afhankelijk van het gekozen lidmaatschap door de Deelnemer, met een limiet van maximaal 7 credits per week.

Artikel 3. DUUR EN BEËINDIGING
1. Een overeenkomst heeft een beperkte geldigheidsduur. 
2. Als een overeenkomst is verlopen of verbruikt, kan een Deelnemer niet meer deelnemen aan een training.
3. Als een Deelnemer voor het eerst een lidmaatschap afsluit gaat Deelnemer akkoord met de verplichte minimale abonnementsperiode van 3 maanden, na deze periode is het lidmaatschap maandelijks opzegbaar en wordt het lidmaatschap automatisch verlengd voor onbepaalde tijd.
4. Als een Deelnemer een (nieuw) lidmaatschap (het tweede lidmaatschap) heeft afgesloten, terwijl een Deelnemer nog in het bezit is van een geldig lidmaatschap en/of rittenkaart (het eerste lidmaatschap), wordt eerst het eerste lidmaatschap uitgediend, voordat het tweede lidmaatschap ingaat.
5. Op iedere overeenkomst geld een aparte geldigheidsduur (a) Een strippenkaart loopt automatisch af. Een strippenkaart wordt niet stilzwijgend verlengd; (b) Een lidmaatschap heeft een geldigheid van een maand, een kwartaal, een half jaar, een (1) jaar of twee (2) jaar. Na afloop hiervan, wordt het lidmaatschap automatisch verlengd voor onbepaalde tijd; (c) Een lidmaatschap voor bepaalde tijd is te allen tijde opzegbaar tegen het einde van het lidmaatschap en met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) maand; (d) Een lidmaatschap voor onbepaalde tijd is te allen tijde opzegbaar met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) maand.
6. Het beëindigen van het lidmaatschap dient ten einde van het abonnement schriftelijk via de SportBit applicatie of webportaal of via mail (info@clubhardwerk.nl).
7. Er geldt een opzegtermijn van 1 maand, hetgeen betekent dat uiterlijk voor het begin van de laatste maand moet worden opgezegd. Over deze laatste maand is uiteraard contributie verschuldigd. Indien dit later in de laatste maand wordt opgegeven, eindigt het lidmaatschap in de daarop volgende maand.
8. Na het indienen van de beëindiging volgt een schriftelijke bevestiging.

Artikel 4. PAUZERING
1. Het is mogelijk om één keer per kalenderjaar de overeenkomst te pauzeren voor één volledige kalendermaand.
2. Voor eventuele pauzeringen dient men te allen tijde een schriftelijk verzoek met volledige uitleg van reden tot pauzering van lidmaatschap in te dienen.
3. Een schriftelijk verzoek dient te allen tijde minimaal 14 dagen voorafgaand aan de te pauzeren maand ingediend te worden.
4. De kosten voor pauzering bedragen € 40,-.
5. Na de pauzering wordt de overeenkomst automatisch weer geactiveerd.
6. Club HARDWERK behoudt te allen tijd het recht om een verzoek af te wijzen zonder opgaaf van reden.
7. Per direct of met terugwerkende kracht pauzeren is niet mogelijk.

Artikel 5. PRIJZEN, PRIJSWIJZIGINGEN EN BETALING
1. Het abonnementsgeld wordt voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst overeengekomen.
2. Club HARDWERK heeft het recht deze prijzen eenzijdig te verhogen. De laatste prijzen zijn altijd de geldende en deze zijn steeds beschikbaar op de website van Club HARDWERK.
3. In het geval van een prijsverhoging, heeft de Deelnemer het recht om de Overeenkomst binnen 4 weken na de bekendmaking van die verhoging door Club HARDWERK te ontbinden. 
4. Een lidmaatschap wordt – met uitzondering van de eerste maand die direct bij het afsluiten ervan wordt betaald – maandelijks rond de 1e dag automatisch van de bankrekening van een Deelnemer afgeschreven. 
5. Een overeenkomst anders dan een lidmaatschap dient vooraf ineens te worden betaald. 
6. Tenzij anders overeengekomen dienen betalingen te geschieden via automatisch incasso of via de webshop van Club HARDWERK.
7. Indien het verschuldigde bedrag niet van de bankrekening kan worden afgeschreven, wordt een herinnering gestuurd. Indien hier niet op gereageerd wordt en er geen betaling volgt wordt EUR 25,- administratiekosten in rekening gebracht, welke tegelijkertijd met de eerstvolgende maandbetaling zal worden afgeschreven.
8. Met inachtneming van de toepasselijke wetgeving is een Deelnemer alle kosten, die Club HARDWERK of een door Club HARDWERK ingeschakelde derde partij heeft gemaakt ter incassering van enig bedrag dat een Deelnemer aan Club HARDWERK verschuldigd is, aan Club HARDWERK verschuldigd.
9. Club HARDWERK heeft het recht om uitvoering van haar verplichtingen op te schorten indien een Deelnemer niet tijdig aan zijn verplichtingen heeft voldaan.

Artikel 6. VERPLICHTING Club HARDWERK
1. Club HARDWERK staat ervoor in dat de faciliteiten en geleverde diensten beantwoorden aan de Overeenkomst.
2. Club HARDWERK onderwerpt de voorzieningen aan het vereiste onderhoud.
3. Indien Club HARDWERK gebruik maakt van de diensten van instructeurs en/
of begeleiders, staat hij er voor in dat de instructeurs en/of begeleiders over voldoende kennis beschikken die redelijkerwijs mag worden verwacht.
4. Club HARDWERK zorgt ervoor dat er voldoende EHBO-middelen aanwezig zijn. 
5. Club HARDWERK treft voldoende maatregelen ter voorkoming van schade aan of vermissing van eigendommen van Consumenten. 

Artikel 7. VERPLICHTING DEELNEMER
1. De Deelnemer houdt zich aan de door Club HARDWERK gegeven instructies en het (huishoudelijk) reglement.
2. De Deelnemer dient een medische contra-indicatie voor Fitness te melden aan de Club HARDWERK.
3. De Deelnemer dient de aanwijzingen van Club HARDWERK c.q. de door hem aangestelde medewerkers op te volgen. Het is de Deelnemer niet toegestaan gebruik te maken van apparaten of faciliteiten, waarmee de Deelnemer niet bekend is. Indien de Deelnemer niet bekend is met een of meerdere apparaten of faciliteiten, dan dient hij dit aan Club HARDWERK kenbaar te maken, zodat Club HARDWERK uitleg kan geven.
4. Het is de Deelnemer niet toegestaan gebruik te maken van de apparaten en faciliteiten, indien hij onder invloed is van drank, drugs, medicijnen of als doping aangeduide middelen.
5. Het is de Deelenemer niet toegestaan te roken in de door Club HARDWERK beschikbaar gestelde fitnessruimtes.
6. De Deelnemer dient wijzigingen in het postadres, e-mailadres, bankrekening- nummer en telefoonnummer tijdig schriftelijk of elektronisch aan Club HARDWERK mede te delen. 

Artikel 8. TUSSENTIJDSE WIJZIGINGEN
1. Club HARDWERK kan tussentijdse wijzigingen aanbrengen in de aangeboden faciliteiten, lesroosters, programma’s en openingstijden. Club HARDWERK zal de voorgenomen wijzigingen minimaal 4 weken van tevoren op genoegzame wijze aankondigen.
2. Bij wijzigingen, zoals bedoeld in lid 1, ten nadele van de Deelnemer heeft de Deelnemer gedurende 4 weken na de aankondiging het recht om het lidmaatschap met een opzegtermijn van één maand (1) te beëindigen, tenzij de wijziging een beëindiging niet rechtvaardigt. 

Artikel 9. AANSPRAKELIJKHEID
1. Deelname aan een training verzorgd door Club HARDWERK geschiedt op eigen risico.
2. Club HARDWERK, haar medewerkers en trainers zijn niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van een Deelnemer die deelneemt aan een training.
3. Ook voor mogelijke schade die ontstaat door andere diensten of adviezen van haar medewerkers en trainers, is Club HARDWERK niet aansprakelijk.
4. Club HARDWERK is niet aansprakelijk voor enig blessure of andere schade die een Deelnemer mocht oplopen tijdens, of ten gevolge van een training. Adviezen zijn altijd vrijblijvend en worden voor eigen risico opgevolgd.
5. Club HARDWERK is niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van persoonlijke eigendommen door welke oorzaak ook, ontstaan tijdens of in verband met een training.
6. Een training is intensief en blessuregevoelig. Een Deelnemer dient zelf in te schatten of hij/zij geschikt is voor deelname aan een training. Indien een Deelnemer gezondheidsklachten heeft, of indien een Deelnemer een andere reden heeft om te twijfelen aan deelname, dient een Deelnemer advies in te winnen bij een arts.
7. Club HARDWERK behoudt zich het recht voor om naar haar beoordeling ongeschikte deelnemers uit te sluiten van deelname aan een training voor het behoudt van de veiligheid van de deelnemer.
8. Club HARDWERK is niet verzekerd voor schade van een Deelnemer. Een Deelnemer, contractspartner of wederpartij verklaart dat zij is verzekerd voor schade geleden ten gevolge van de deelname aan een training.
9. De Deelnemer doet hierbij dan ook onvoorwaardelijk en onherroepelijk afstand van haar recht op schadevergoeding voor enige directe of indirecte schade (hetzij uit overeenkomst of onrechtmatig handelen) die is in verband met deelname aan een training is ontstaan, ontstaat of zal ontstaan.

Artikel 10. BEELDOPNAMEN & CAMERATOEZICHT
1. In de vestiging van Club HARDWERK vindt in verschillende ruimtes cameratoezicht plaats, waaronder in de algemene ruimtes en de fitnessruimtes. Dit toezicht heeft onder meer als doel het voorkomen van vandalisme en diefstal van persoonlijke eigendommen van Deelnemers en het waarborgen van de veiligheid van Deelnemers en personeel. Verdere informatie over het cameratoezicht is opgenomen in de privacy statement/verklaring die op de Website of bij het inschrijven in de relevante vestiging kan worden geraadpleegd. 
2. Tijdens je aanwezigheid in Club HARDWERK kunnen er foto’s en video-opnames van je worden genomen voor publicitaire doeleinden.
3. De Deelnemer verleent door akkoord te gaan met de algemene voorwaarden aan Club HARDWERK ondubbelzinnig toestemming om deze foto’s en video-opnames voor genoemde doeleinden te gebruiken, tenzij anders overeengekomen welke schriftelijk is bevestigd.

Artikel 11. KLACHTEN EN GESCHILLEN
1. Een Deelnemer dient een klacht met betrekking tot enige prestatie van Club HARDWERK zo spoedig mogelijk nadat het gebrek of de schade is geconstateerd bij Club HARDWERK te melden, en uiterlijk binnen veertien (14) dagen nadat de Deelnemer de gebreken of schade heeft geconstateerd. De klacht wordt dient schriftelijk ingediend te worden bij Club HARDWERK onder vermelding van de omschrijving van de klacht.
2. De klacht dient volledig, duidelijk omschreven en voorzien zijn van eventuele bewijsmiddelen.
3. Club HARDWERK beantwoordt de door de Deelnemer ingediende klacht zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen vier (4) weken vanaf de datum van ontvangst. Indien Club HARDWERK verwacht langer tijd nodig te hebben voor de verwerking van de klacht vermeldt zij dit direct per e-mail aan Deelnemer na de constatering hiervan.
4. Als de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat er een geschil overeenkomstig artikel 12.3 van deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 12. TOEPASSELIJK RECHT
1. Van deze Algemene Voorwaarden kan alleen worden afgeweken indien dat schriftelijk is bevestigd door Club HARDWERK.
?2. Op deze overeenkomst is Nederlands Recht van toepassing.
?3. Geschillen die voortkomen uit deze overeenkomst, en die niet in goed onderling overleg kunnen worden opgelost, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter te Groningen. 


AANVULLENDE VOORWAARDEN

Artikel 13. INSCHRIJFSYSTEEM EN BELEID
1. Een Deelnemer behoort zich aan de hieronder gestelde richtlijnen te houden.
2. Een Deelnemer is verplicht om het boekingssysteem te gebruiken dat wordt gebruikt door Club HARDWERK.
3. Een Deelnemer is verplicht om van tevoren een les te boeken om er zeker van te zijn dat er een plek voor hen beschikbaar is in de les.
4. Een Deelnemer kan reguliere lessen tot één (1) week van tevoren online boeken.
5. Een Deelnemer kan een les ten minste twee (2) uur voorafgaand aan de les annuleren of wijzigen om te voorkomen dat hij/zij wordt gedebiteerd of zijn/haar les credit verliest.
6. Bij het annuleren en/of wijzigen van een les binnen de twee (2) uur, wordt de credit niet geretourneerd.
7. Als een Deelnemer een reeds geboekte les binnen de twee (2) uur voorafgaand aan de les wil wijzigen naar een vroeger/later tijdstip op dezelfde dag, dient de Deelnemer contact op te zoeken met de front desk en vragen naar de mogelijkheden.
8. Als een Deelnemer niet komt opdagen voor een geboekte les, wordt de credit niet geretourneerd.
9. Er worden geen uitzonderingen gemaakt.

Artikel 14. PERSONAL COACHING/PROGRAM DISCLAMER
1. De volledige inhoud van deze website en coaching diensten aangeboden door Club HARDWERK worden aangeboden zonder enige verklaringen of garanties van welke aard dan ook, expliciet of impliciet.
2. Club HARDWERK is geen medische organisatie en onze medewerkers zullen u geen medisch advies of diagnose geven. 3. De informatie en materialen die door Club HARDWERK worden verstrekt, mogen niet worden geïnterpreteerd als een vervanging voor artsenconsultatie, evaluatie of behandeling, noch als goedkeuring voor producten of services van derden.
4. De informatie op deze website en de aangeboden coaching diensten zijn uitsluitend voor informatieve doeleinden en zijn niet bedoeld als vervanging van een één-op-één relatie met een gekwalificeerde zorgverlener zoals een arts.
5. U wordt aangespoord en geadviseerd om het advies van een arts in te winnen voordat u aan een inspanning voor gewichtsverlies of een trainingsregime begint.
6. Als u specifieke vragen hebt over medische aangelegenheden, dient u uw arts of andere professionele zorgaanbieder te raadplegen.
7. U moet nooit uitstellen bij het inwinnen van medisch advies, het negeren van medisch advies of stoppen met medische behandeling vanwege informatie op deze website.
8. Club HARDWERK moedigt u aan om uw eigen beslissingen over uw gezondheidszorg te nemen op basis van uw eigen onderzoek en in samenwerking met een gekwalificeerde beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg. Als u denkt dat u een medisch noodgeval heeft en zich in Nederland bevindt, bel dan onmiddellijk 112.
9. Deze Website en de coaching diensten aangeboden door Club HARDWERK zijn alleen bedoeld voor gebruik door gezonde volwassen individuen.
10. Behalve zoals beperkt door de toepasselijke wetgeving, doet Club HARDWERK en haar werknemers, aannemers en verkopers uitdrukkelijk afstand van verantwoordelijkheid en zijn niet aansprakelijk voor enige schade, verlies, letsel of aansprakelijkheid welke dan ook geleden als gevolg van uw vertrouwen op de informatie op deze website of verstrekt door Club HARDWERK.
11. Club HARDWERK is ook niet aansprakelijk voor en onderschrijft geen specifieke tests, procedures, producten, meningen of andere informatie die op gekoppelde websites kan worden verstrekt.
12. Onder geen enkele omstandigheid, inclusief nalatigheid, zullen het bedrijf, verbonden personen, werknemers, agenten of enige derde deel informatieverschaffer, dienstverleners, licentiegever of iemand anders die betrokken zijn bij het creëren of verspreiden van de diensten aansprakelijk zijn voor enige directe, indirecte, incidentele, exemplarische, economische, punitieve, gederfde winst, speciale of gevolgschade of voor enige schade die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik of het onvermogen om de diensten te gebruiken; of die het gevolg zijn van fouten, weglatingen, onderbrekingen, verwijdering van bestanden, fouten, defecten, vertragingen in de werking, of transmissie, of enig falen van de uitvoering, al dan niet beperkt tot communicatiefouten, diefstal of vernietiging.
13. U stemt ermee in om Club HARDWERK, gelieerde ondernemingen, werknemers, agenten, externe informatie verstrekkers, serviceproviders, licentiegevers en dergelijke en hun respectieve functionarissen, directeuren, werknemers, agenten, licentiegevers, vertegenwoordigers en derde te vrijwaren, te verdedigen en te vrijwaren. partijleveranciers van de Services tegen alle verliezen, uitgaven, schade en kosten, inclusief redelijke advocatenhonoraria, die voortvloeien uit een schending van deze Algemene voorwaarden. Club HARDWERK behoudt zich het recht voor om, op eigen kosten, de exclusieve verdediging en controle te nemen over elke zaak die onderhevig is aan schadeloosstelling, in welk geval u volledig met Club HARDWERK zult samenwerken bij het verdedigen van beschikbare verdedigingen.

HUISHOUDELIJKE REGLEMENT
Om het bezoek aan Club HARDWERK voor iedereen plezierig te maken en te houden, hebben we een aantal huisregels opgesteld. We vinden het namelijk belangrijk dat je in een sportieve en gezellige omgeving kunt komen sporten. 

• Gebruik tijdens het trainen altijd een handdoek en leg deze op de fitnessapparatuur. Leg bij alle grondoefeningen een handdoek op de vloer, waar je de oefening op uitvoert. 
• Losse onderdelen (gewichten, dumbbells etc.) leg je na gebruik terug op hun plaats. 
• Berg je waardevolle spullen, jassen, tassen of andere kledingstukken op in de daarvoor bestemde locker en neem het niet mee naar de trainingsruimte. 
• Draag correcte en veilige sportkleding en gebruik goede en schone sportschoenen. 
• Bellen is niet toegestaan in de trainingsruimte.
• Etenswaren zijn alleen toegestaan in onze social corner.
• Gebruik in de trainingsruimte afsluitbare drinkbekers (bidons).
• Val andere sporters niet lastig.
• Groepsvorming is alleen toegestaan in onze social corner.
• Het gebruik van en de handel in verdovende middelen is verboden.
• Roken en het gebruik van alcohol zijn niet toegestaan.
• Deelname aan trainingen en gebruikmaking van onze apparatuur gebeurt geheel op eigen verantwoordelijkheid. Als je voor de eerste keer gebruik maakt van onze apparatuur, dan adviseren wij je dwingend de assistentie van één van onze medewerkers te vragen voordat je aan de slag gaat.
• Het is niet toegestaan om gewichten te 'dumpen' (laten vallen). 
• De directie is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal en ongevallen in en om de sportschool. 

Het in strijd handelen met bovenstaande regels kan intrekking van de lidmaatschap tot gevolg hebben, zonder restitutie van het lidmaatschapsgeld.